تستوسترون (Testosterone)

پردنیزولون (Prednisolone)