تضمین کیفیت به عنوان یکی از ارکان اصلی سیستم مدیریت کیفیت مطرح می باشد.

در واحد داروسازی طاها، دپارتمان تضمین کیفیت بر طراحی و اجرای صحیح سیستم کیفیت دارویی که در برگیرنده شرایط بهینه ساخت (GMP)  و مدیریت ریسک کیفی است در تمامی زوایای سازمان نظارت دارد.

این واحد بر پایه مدل های پیشنهادی ICH و PIC/s بنا گردید و ترخیص محصول، کالیبراسیون، معتبرسازی، مرور کیفیت سالانه، آموزش، مستندسازی، بازرسی های فنی و حفظ سیستم های کیفی جزء وظایف اصلی این واحد به شمار می رود.