اخذ تندیس شرکت برتر در صرفه جویی ارزی در کشور

تجلیل بانک صنعت و معدن بعنوان مشتری برتر

در سال ۱۳۹۸

اخذ گواهی اصالت تولید

معرفی توانمندی در تولید

و تجاری سازی پروژسترون

گواهینامه حضور در چهارمین نمایشگاه

ایران فارما

اخذ تندیس واحد نمونه سال ۹۷

در جشنواره امتنان

گواهینامه حضور در سومین دوره

نمایشگاه ایران فارما

دریافت تندیس کارآفرین برتر

در سال ۱۳۹۸

گواهینامه حضور در نمایشگاه

فارما پک کیش

واحد نمونه استان خراسان رضوی

در سال ۱۳۹۷

گواهینامه حضور در نمایشگاه

فارماتِک روسیه

افتتاح کارخانه در سال ۱۳۹۵ به دست جناب آقای

نعمت زاده، وزیر صنعت و معدن و تجارت