میکروبیولوژی دانشی در زمینه بررسی موجودات زنده ذره بینی می باشد. تمام اطراف ما را این موجودات ریز فرا گرفته اند و گاهی اوقات به نفع انسان و برخی مواقع به ضرر ما فعالیت می کنند.

بخش میکروبیولوژی شرکت داروسازی طاها متشکل از 4 بخش کشت، انکوباسیون، استریلیزاسیون و محیط‌سازی با بهره گیری از دستگاه های پیشرفته، قادر به انجام تست های میکروبی مواد اولیه، آزمایشات کنترل میکروبی آب، کنترل میکروبی ظروف بسته بندی و معتبرسازی روش­های شستشوی دستگاه­های بخش­های مختلف تولید، کنترل هوای اتاق­های تمیز، انجام آزمایشات معتبرسازی و انجام آزمایشات ادواری محصولات و مواد اولیه براساس  آخرین روش های فارماکوپه فعالیت می نماید.